Historický a územní vývoj Poličska

Předpokládáme, že již v době založení Poličky bylo vytvořeno samostatné panství. Listina z roku 1474 uvádí tyto poddané vsi královského věnného města Poličky: Borová, Kamenec, Modřec, Nedvězí, Oldřiš, Rybná, Sádek, Sedliště, Telecí, Trhonice, dále v Korouhvi 8 usedlostí a mlýn, v Širokém Dolu 7 lánů a v Radiměři 4 lány. Roku 1493 byl koupen Makov a 3 usedlosti v sousedním Újezdci a v r. 1586 koupena Česká Radiměř.
Po zrušení roboty v r. 1848 následovala správní reforma nahrazující dosavadní územní organizaci podle krajů a panství. Polička se v r. 1855 stala sídlem samostatného okresního úřadu a základ okresu tvořilo bývalé poličské, bysterské a svojanovské panství. K tomu na východě přibylo panství Německá Bělá (příslušné obce po r. 1265 náležely do poličského okrsku, ale ještě za vlády Přemysla Otakara II. byly vyčleněné), na západě přibyla obec Březiny z rychmburského panství a naopak Makov připadl k okresu litomyšlskému (bibliografie jej nezahrnuje a údaje o něm je třeba hledat v Litomyšli).
Již publikace Z. Wirtha „Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Poličském“ (z r. 1906) a studie J.A.Cupala „Poličsko“ (z r. 1908) uvádějí seznam obcí náležejících do oblasti Poličska.
Do záboru Poličska t.j. do 10.10.1938 patřilo do správy poličského okresu 34 obcí vč. Poličky(soupis je uveden na konci úvodu). Od října 1938 ztratil poličský okres celkem 10 obcí převážně s německým obyvatelstvem: Banín, Brněnec, Českou Dlouhou, Jedlovou, Limberk, Modřec, Německou Bělou, Novou Bělou, Radiměř a Stašov, které byly přičleněny k říšské župě Sudetské (Sudetengau). Od tohoto data tvořilo tedy poličský okres 24 obcí (vč. Poličky). Okresní úřad v Poličce byl k 1. listopadu 1940 zrušen a území bývalého okresu bylo přičleněno zčásti k okresu Litomyšl, zčásti k okresu Boskovice. Po osvobození v r. 1945 byl obnoven někdejší politický okres Polička s 34 obcemi podle stavu před r. 1938. Na základě událostí z let 1938-45 došlo k odsunu německého obyvatelstva. Dekretem prezidenta republiky byly obnoveny země: Česká, Moravskoslezská a Slovensko (bez Podkarpatské Rusi) a také zrušeny dosavadní správní úřady – vznikly národní výbory. Pro správu okresu byl vytvořen Okresní národní výbor.
Od 1.1.1949 ubyly z okresu obce: Banín, Bělá nad Svitavou – staly se součástí nově vzniklého okresu Svitavy. K témuž datu byly k okresu Polička připojeny z okresu Chrudim obce: Čachnov, České Křižánky a Milovy; od okresu Litomyšl obce: Květná, Lezník a Střítež; od okresu Nové Město na Moravě obce: Borovnice, Javorek, Jimramov, Jimramovské Pavlovice, Krásné, Líšná, Nový Jimramov, Podlesí a Spělkov; od okresu Vysoké Mýto obce: Bor u Skutče, Česká Rybná, Františky, Martinice, Paseky, Perálec, Předměstí, Proseč, Pustá Kamenice, Rychnov u Nových Hradů, Záboří a Zderaz. Do Bibliografie nebyly tyto obce zahrnuty, ačkoli je Jimramov významný mj. dílem bratří Mrštíků a Jana Karafiáta, ani Proseč – významná pobytem a dílem T. Novákové a pobytem uprchlíka před fašismem T. Manna.
V této podobě, zahrnující 53 obcí, zůstal okres Polička do svého zrušení k 1.7.1960. Tehdy jeho větší část včetně Poličky (v podstatě okres v rozsahu před r. 1949) připadla k okresu Svitavy – pouze Sedliště a Trhonice přešly k okresu Žďár n. Sázavou. Z obcí, které byly připojeny k 1.1.1949, přešly obce Květná, Lezník, Pustá Kamenice a Střítež k okresu Svitavy, ostatní jednak k okresu Chrudim, jednak k okresu Žďár n. Sázavou. K městu Polička byly připojeny obce Modřec (1974), Lezník (1976) a Střítež (1980). ( Obce Lezník a Střítež jsou zahrnuty do Bibliografie ačkoliv původně patřily k okresu Litomyšl, další literaturu o nich je třeba hledat v Litomyšli).
K dalšímu územnímu uspořádání došlo v r. 2002, kdy s účinností k 31.12.2002 byla ukončena činnost okresních úřadů. Většina jejich pravomocí byla přesunuta na obce s rozšířenou působností. Polička je jak obcí s rozšířenou působností, tak obcí s pověřeným úřadem a její správní obvod zahrnuje obce: Borová, Březiny, Bystré, Hartmanice, Jedlová, Kamenec u Poličky, Korouhev, Květná, Nedvězí, Oldřiš, Polička, Pomezí, Pustá Kamenice, Pustá Rybná, Sádek, Stašov, Svojanov, Široký Důl, Telecí, Trpín. V současné době je bývalý okres Svitavy součástí Pardubického kraje.
Jak z předchozího vyplývá, Poličsko prošlo několika územními reorganizacemi. V této publikaci si budeme všímat literatury týkající se obcí, které od r. 1855 do r. 1938 náležely do poličského okresu.

zdroj: https://goo.gl/U5cSu5